Nytt Nasjonalmuseum - Forprosjekt brukerutstyr

Oppdrag: Møblering, programmering og kostnadsoverslag

Areal: 54.600 kvm

Les mer

Ferdigstilt: 2015

Arkitekt: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH

Oppdragsgiver: Statsbygg

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten i Oslo er et av de største pågående byggeprosjektene og vil bli et høyt profilert kulturbygg. Hensikten med prosjektet er å skape et vitalt, nasjonalt forsknings- og kompetansesenter for de visuelle kunstartene. Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå.

Beate Ellingsen AS, hadde funksjonsgjennomgang med brukerne, programmering og uttegning basert på sentral kontakt med ledelse og ansatte.

Brukerutstyrsprosjektet pågikk i 3 faser med hovedfasen i perioden jan 2014 - juni  2015. Beate Ellingsen as, hadde sammen med PL en gjennomgang med alle brukerne med utarbeidelse av møbleringsskisser, uttegning og 3D illustrasjoner for brukerforståelse og forankring av løsningene. Det ble avholdt heldagsmøter med gjennomgang av anlegget for å sikre god felles forståelse.  Prosjektet hadde stor fokus på arealutnyttelse og justering av hovedprosjektet der dette var påkrevet for god funksjonalitet. Brukerutstyrsprosjektet ble tegnet i Revit for implementering i BIM og dRofus. Alle komponenter ble registret i romprogram dRofus og kostnadsberegnet for søknad til Kulturdepartementet. Totalkalkylen for brukerutstyret ble videre bearbeidet av Bygganalyse i samråd med INT ark og prosjektleder for brukerutstyret.

Museet har høye miljøambisjoner. Bygget prosjekteres som passivhus, og er forbildeprosjekt i FutureBuilt. Prosjektet har et særlig fokus på miljøkrav i forhold til blant annet klimagassutslipp, energibehov, materialvalg og byggetekniske løsninger. Oppdraget hadde stor fokus på sikkerhet, tverrfaglig samarbeid, programmering og funksjonalitet for å ivareta anleggets logistiske løsninger for ansatte og besøkende.

Anlegget og oppdragsfasen har stor overføringsverdi til andre store, komplekse byggeprosjekter.